Esquerra: Torre Urrutia, Barcelona ( Photo © : Beat Marugg )
Dreta: Parc Central de Nou Barris, Barcelona ( Photo © : Sergio Belinchón )

Minimalism rationalizes and simplifies the design
Per a nosaltres començar un disseny sempre consisteix a familiaritzar-nos amb un «lloc». El projecte evoluciona des del lloc mateix, que és una mica més que el context que limita i entorpeix el disseny. En la nostra anàlisi d'un lloc, entès aquest com l'emplaçament i la seva gent, descobrim les pautes que determinen el disseny. La nostra primera visita a un lloc té summa importància. Vivim la seva atmosfera amb tots els sentits. Així, no solament percebem clarament l'arquitectura del lloc; també els seus trets distintius: com s'utilitza, quins punts, línies i nivells emanen dels seus usos, el trànsit de vehicles, les rutes per als vianants, els actes a l'aire lliure i els punts de reunió. Ens fixem especialment en allò que es dirigeix als sentits: el soroll de fons, la il·luminació solar, el vent i la vegetació. Observem també els voltants: topografia, traçat de carrers, altura d'edificis, densitat, història i estil de vida dels barris. Basant-nos en tota aquesta informació, decidim quins trets desitgem destacar en el disseny i quines característiques desitgem moderar per aportar caràcter al lloc.També recopilem informació històrica. Amb l'ajuda de mapes de la ciutat, fotografies, anecdotaris, periòdics i descripcions literàries, intentem esbrinar el com i el perquè de l'evolució de la ciutat actual com a conseqüència de moltes intervencions diferents succeïdes al llarg del temps. Ens limitem a incorporar-ne una més i, en conseqüència, contribuïm a fer girar la roda de la història. Dissenyem amb intuïció i sensibilitat, minimitzant el consum de materials i la despesa tant com sigui possible. Aquest minimalisme racionalitza i simplifica el disseny, fent-lo sensible i convincent. Gairebé sempre utilitzem materials de construcció tradicionals: maó, pedra, fusta i metall. Però els utilitzem de maneres inusuals, d'una forma absolutament diferent a la clàssica.

Partners
Andreu Arriola
Carme Fiol
Fundat
1987
Specialities
Architecture
Urban design
Landscape
Team
Xavier Arriola
Alessandra Curreli
Elena Ferrucci
Andreas Puck
Giulia Maniscalco
Fabiane Unger
Jayon You
Stefano Stetira
Ramona Stiehl
Monica Bozec